PROJEKTI

Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete - (bošnjačka, mađarska, romska, hrvatska i albanska nacionalna manjina)

Donator: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji (EIDHR program)

ProjekatAktivni mladi za aktivne nacionalne savete - Uloga mladih u stvaranju stabilnog okruženja za bolji i transparentniji rad nacionalnih saveta kao sredstvo ostvarivanja manjinskih prava u Srbiji
Trajanje: 12 meseci (maj 2014 - maj 2015)
Ciljne grupe: Direktna ciljna grupa projekta su mladi aktivni u KzM i omladinskim organizacijama i grupama, predstavnici/e nacionalnih saveta, predstavnici/e lokalnih samouprava i drugih relevantnih državnih institucija u mestima gde projekat realizujemo.
Krajnji korisnici: Građani
Ciljevi: Povećanje učešća mladih u radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i njihovog uticaja na proces donošenja odluka u cilju povećanja nivoa i kvaliteta ostvarenja manjinskih prava i integracije manjina u srbijansko društvo.
Aktivnosti: Sastanci sa stejkholderima i predstavnicima nacionalnih saveta (Mađara, Bošnjaka, Albanaca, Roma, Hrvata); Formiranje koalicije OCD, Prikupljanje dodatnih informacija, analiza prikupljenih podataka i priprema izveštaja, kao i njegovo štampanje i objavljivanje; Dve konferencije za medije u Beogradu; TV emisije o nacionalnim savetima, Promovisanje rada i odgovornosti Nacionalnih saveta građanima odgovarajućih manjina (Mađarima, Bošnjacima, Albancima, Romima i Hrvatima); 
Javna savetovanja u projektnih gradova/opština; Objavljivanje mesečnog dodatka na jezicima nacionalnih manjina u dnevnim novinama; Promocija nestranačke liste nacionalnih manjina; Poseta nacionalnim savetima nacionalnih manjina (Bošnjaka, Albanaca, Roma, Hrvata, Mađara); Organizovanje Foruma nacionalnih saveta nacionalnih manjina;Trening za mlade predstavnike odabranih manjina na temu monitoringa izbornog procesa; Praćenje izbornog procesa.

Partneri: Beogradski centar za ljudska prava 

 

 

 

Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete - (bošnjačka, mađarska, romska, hrvatska i albanska nacionalna manjina)