Vesti

Javni poziv, prijavni obrazac i izjava

23. Mar 2020.
U okviru projekta Moj dom je ovde - prevencija ilegalne migracije - osnaživanje mladih u Novom Pazaru i Tutinu da ostanu u Srbiji i podrška povratnicima u Sandžaku, uz finansijsku podršku nemačke Vlade koju implementira GIZ, Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), Niš, i "Urban-In", Novi Pazar, objavljuju

Javni poziv

za izbor korisnika sredstava za podršku i razvoj malih biznisa povratnika


Sredstva će biti dodeljena s ciljem pomoći i podrške povratnicima u obezbeđivanju ekonomske sigurnosti njihovih porodica, kroz pokretanje ili nastavljanje sopstvenog malog biznisa. Sredstva će biti dodeljena za 10 povratnika iz Novog Pazara i Tutina. Pomoć je jednokratna i bespovratna i sastoji se od nabavke i dodele mašina, aparata, alata, opreme i materijala zapokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti, u maksimalnom iznosu od 1.800 € (hiljaduiosamstotinaeura) bez PDV-a (u dinarskoj protivvrednosti po kursu koji je utvrdio donator) po porodičnom domaćinstvu Korisnika.
1. Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;
2. Fotokopiju putnog lista ili dokumentaciju kojom dokazuje da je povratnik po Sporazumu o readmisiji;
3. Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane, ukoliko je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom);
4. Dokaz o prihodima:
- Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je podnosilac nezaposlen i da nema prihode;
- Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
- Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovog Javnog poziva ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije – potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;
5. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15-26 godina - dokaz o školovanju (potvrda nadležne obrazovne insistucije o školovanju), ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju - dokaze navedene u tački 4) ovog stava (dokazi o prihodima);

6. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju - Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
7. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju:
- Rešenje nadležne komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
8. Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
- potvrda o smrti bračnog druga;
- rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
- izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
- presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
9. Potvrda prethodnog poslodavca, fotokopija radne knjižice ili izjava overena kod nadležnog organa overe da lice ima potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi pomoć;
10. Dokaz da pokreće aktivnost:
(1) da je registrovao i pokreće novu aktivnost,
(2) izjava da pokreće aktivnost (ako nije registrovao novu aktivnost koju pokreće);
Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.
Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne odluke.
Povratnici se mogu prijaviti do 28. marta 2020. godine, slanjem potrebne dokumentacije na e-mail adresu: urbanin@gmail.com

 

Dokumenta za download:

Prijavni obrazac

Izjava